CAŁOŚCIOWE PODEJŚCIE DO EDUKACJI

Nasze podejście do edukacji wynika z naszego zrozumienia, co człowiekowi jest potrzebne, aby prowadzić szczęśliwe życie. Uważamy, że dobra edukacja to taka, która umożliwia dziecku całościowy, zrównoważony rozwój, który obejmuje:

  • zrozumienie jak działa otaczający świat,
  • poznanie siebie i nauczenie się jak kierować własnym życiem,
  • rozwinięcie umiejętności budowania relacji z ludźmi,
  • wykształcenie swej sprawczości i przedsiębiorczości.

W Spark Academy tworzymy środowisko, w którym każdy z naszych uczniów może rozwijać swój indywidualny potencjał.

ROZWÓJ AKADEMICKI

NAUKA CIEKAWSZA OD GRY KOMPUTEROWEJ

W młodszych klasach (1-5) pracujemy głównie w oparciu o międzynarodowy programy IPC pozwalający na zorganizowanie nauki w taki sposób, aby wszystkie treści były ze sobą powiązane. Dzieci uczą się interdyscyplinarnie i kontekstowo. Dzięki temu uczniowie rozumieją w jaki sposób wiedza z różnych obszarów łączy się ze sobą i jak można wykorzystać ją w praktyce. Takie podejście sprawia, że dzieci widzą sens tego, czego się uczą.

INSPIRACJA DO WSPÓŁPRACY

Dzieci współpracują w grupach mieszanych wiekowo. Dzięki temu rywalizację zastępuje współpraca, a dzieci wiele uczą się od siebie nawzajem i to zarówno młodsze od starszych, jak i starsze od młodszych. Dzieje się tak, ponieważ gotowość dzieci do rozwinięcia określonych kompetencji ma bardzo indywidualny charakter i nie zawsze jest wprost zależna od wieku.

SAMODZIELNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W starszych klasach (6-8) tradycyjne lekcje zastępujemy procesem edukacyjnym, który sprzyja rozwojowi samodzielności dzieci – ustalania swoich celów edukacyjnych, planowania aktywności, samodzielnego uczenia się i poddawania refleksji uzyskanych rezultatów. W procesie tym wykorzystujemy tutoring, edukatoria i warsztaty oraz systemy informatyczne wspomagające uczenie się. Nabywane w tym procesie umiejętności nasi uczniowie mogą wykorzystywać do samodzielnego planowania swojego rozwoju na kolejnych etapach edukacji oraz w całym swoim dalszym życiu.

OTWARTA PRZESTRZEŃ, OTWARTE UMYSŁY

Przestronne, przyjaźnie urządzone przestrzenie Spark Academy odbiegają od tradycyjnej konwencji szkolnej klasy, w której uczniowie przypisani są do ławek ustawionych w rzędach. W Sparku dzieci same wybierają sobie najdogodniejsze miejsce pracy. Mogą przemieszczać się niezależnie czy pracują w grupie czy skupiają się na indywidualnych zadaniach. Taka otwarta przestrzeń klasy zachęca do współpracy i dzielenia się wiedzą.

NOWY WYMIAR ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Podczas edukatoriów uczniowie uczą się samodzielnie – indywidualnie lub w małych grupach. Cały czas mają do dyspozycji nauczyciela służącego indywidualną pomocą dla każdego z potrzebujących jego wsparcia. Uczniowie wybierają cele edukacyjne, które chcą podczas danego edukatorium osiągnąć i korzystając z materiałów przygotowanych wcześniej przez nauczyciela rozwijają swoje umiejętności i uzyskują potrzebną im wiedzę. Mogą korzystać także z pomocy innych uczniów oraz z własnych materiałów edukacyjnych. Nauka podczas edukatorium umożliwia każdemu uczniowi uczyć się w indywidualnym tempie i w sposób, który mu najbardziej odpowiada.

WSPARCIE DLA INDYWIDUALNEGO ROZWOJU

Tutoring w Sparku stanowi jedną z kluczowych form indywidualnej pracy z uczniem – służy przede wszystkim rozpoznaniu potencjału młodych ludzi i wspieraniu ich w wykorzystywaniu własnych predyspozycji w procesie rozwoju. Tutoring wspiera zadanie edukacyjne, które stanowi esencję koncepcji Sparka – budowanie samoświadomości ucznia, poczucia sensu i sprawstwa, utrwalanie pozytywnych przekonań na temat siebie i możliwości wpływu na rzeczywistość. Podczas indywidualnych spotkań z tutorem uczeń otrzymuje wsparcie w planowaniu i osiąganiu swoich celów edukacyjnych i osobistych oraz poddaje refleksji uzyskane przez siebie rezultaty.

INSPIRACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE

Warsztaty mogą mieć zróżnicowane formy i służą z jednej strony inspirowaniu uczniów, budzeniu w nich zainteresowania przedstawianym zagadnieniem, a z drugiej rozwijaniu umiejętności do których niezbędne jest współdziałanie z innymi uczniami. Podczas warsztatów uczniowie mogą wraz z nauczycielem przeprowadzać eksperymenty, badania lub doświadczenia w zakresie nauk przyrodniczych – chemii, fizyki. Mogą prowadzić dyskusję, debatę lub wypracowywać rozwiązania zadań problemowych w zespołach. Warsztaty i edukatoria to tzw. aktywizujące metody nauczania, podczas których uczniowie cały czas pozostają aktywni i dzięki temu uczą się najefektywniej.

OCENIANIE, KTÓRE POMAGA SIĘ UCZYĆ

W Sparku nie stawiamy stopni. Bieżące wystawianie stopni zastępujemy ocenianiem kształtującym, które pomaga dzieciom się uczyć. Ocenianie to polega na udzielaniu uczniowi bieżącej informacji zwrotnej, o tym co wykonał poprawnie, a co nie i w jaki sposób może uzyskać oczekiwany efekt. Do monitorowania postępów w osiąganiu celów edukacyjnych wykorzystujemy elektroniczny system Sparkling. Dzięki temu każdy uczeń wie, jakie cele już osiągnął, a jakie pozostały przed nim do zrealizowania. Na zakończenie roku szkolnego jesteśmy zobowiązani wystawić ocenę liczbową z przedmiotów wskazanych przez MEN. Nie jesteśmy zwolennikami wystawiania tych ocen. Przyjęte przez nas w tym zakresie rozwiązanie uzależnia końcową ocenę wyłącznie od osiągniętych przez ucznia celów edukacyjnych i eliminuje subiektywny wpływ nauczyciela na tę ocenę.

EDUKACJA WSPIERANA TECHNOLOGIAMI INFORMATYCZNYMI

Uczniowie Sparka począwszy od 4 klasy korzystają z indywidualnych notebooków. Dzięki temu mają dostęp do naszego elektronicznego środowiska wspierającego uczenie się. Centralnym elementem tego środowiska jest system Sparkling umożliwiający uczniom planowanie swoich aktywności oraz monitorowanie postępów w osiąganiu celów edukacyjnych. Sparkling zawiera także odnośniki do materiałów edukacyjnych potrzebnych uczniom do nauki – video, audio, dokumentów tekstowych, grafik lub konkretnych miejsc w podręcznikach, a także do internetowych systemów samodzielnej nauki, takich jak np. Khan Academy. Elektroniczne środowisko ułatwia ponadto prowadzenie nauczycielom odwróconego nauczania które pozwala efektywniej wykorzystać czas spędzany przez uczniów w szkole i eliminuje klasyczne zadania domowe.

UMIEJĘTNOŚCI I ZROZUMIENIE WAŻNIEJSZE OD SUCHYCH FAKTÓW

Współczesny świat wymaga nie tyle posiadania encyklopedycznej, akademickiej wiedzy, co umiejętności kojarzenia faktów, łączenia często odległych dziedzin i znajdowania rozwiązań. Dlatego w Sparku większą wagę przywiązujemy do nabycia umiejętności oraz zrozumienia zjawisk i związków przyczynowo-skutkowych, niż suchego wykucia faktów. Jednocześnie rozumiemy, że w polskim systemie edukacji występują egzaminy, których rezultaty stworzą naszym absolwentom późniejsze możliwości wyboru – liceum, czy studiów. Dlatego w roku poprzedzającym te egzaminy przykładamy istotną uwagę do rozwinięcia umiejętności ich zdawania, by naszym absolwentom pomóc otworzyć drzwi do dalszej edukacji.

ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY

KLUCZ DO ROZWINIĘCIA PEŁNEGO POTENCJAŁU

Współczesna wiedza psychologiczna dostarcza wielu danych wskazujących na kluczową rolę rozwoju społeczno-emocjonalnego dla zdolności człowieka do rozwinięcia swojego potencjału. Uważamy, że rozwój w tym zakresie jest tak samo ważny jak rozwój akademicki. Dlatego aby wspierać rozwój uczniów w tym kluczowym obszarze opracowaliśmy program rozwoju społeczno-emocjonalnego jako systemowe podejście i obejmujemy nim wszystkie dzieci na każdym etapie edukacji w Spark Academy.

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

Najważniejszym darem, jakim dajemy naszym uczniom jest autentyczna sympatia i szacunek. Poczucie, że jesteśmy z nimi. Po ich stronie. W ten sposób udzielamy młodym ludziom wsparcia w budowaniu poczucia ich własnej wartości oraz kształtowania szacunku do siebie i innych.

Intencją naszą jest aby każde dziecko w Sparku mogło wykształcić w sobie poczucie własnej wartości i nabrać pozytywnych przekonań o samym sobie. Naszym zdaniem to najwartościowszy kapitał, który wpływa na spełnione, satysfakcjonujące życie. Kluczowe w tym procesie są relacje pomiędzy dziećmi a dorosłymi. Dbamy o nie m.in. usuwając przeszkody, np. wszyscy mówimy sobie po imieniu a szacunek dzieci wobec dorosłych nie wynika ze strachu tylko z autentycznej relacji.

Współpraca dzieci w grupach mieszanych wiekowo pozwala wyeliminować zachowania rywalizacyne, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i sprzyja rozwojowi kultury wzajemnej życzliwości. W środowisku Sparka dzieci nabierają akceptacji siebie takich jakie są. Nabierają przekonania, że są godne szacunku i są że wartościowymi ludźmi.

KIEROWANIE WŁASNYM ŻYCIEM I WSPÓŁPRACA

Kluczem do odczuwania życiowego spełnienia jest życie w zgodzie ze sobą i bycie w dobrych relacjach z innymi. Dlatego pomagamy naszym uczniom rozwinąć umiejętności zarządzania samym sobą oraz współpracy. Wykorzystujemy w tym celu tutoring, kręgi i mediacje. Podczas indywidualnych sesji z tutorem dziecko jest zachęcane do poddawania refleksji własnych odczuć i zachowań oraz włączania nowych kompetencji do swojego indywidualnego planu rozwoju.

Wszystkie dzieci uczestniczą w porannych kręgach, podczas których mogą ćwiczyć umiejętności społeczne, poznawać samych siebie, swoje reakcje. Poprzez codzienną praktykę dzieci uczą się w jaki sposób mogą efektywnie komunikować się z innymi, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty, jak otwarcie wyrażać swoje potrzeby i intencje, jak poznawać i rozumieć perspektywę drugiej strony i jak wspólnie wypracowywać rozwiązania. W przypadku powstania sporów sporów i konfliktów do ich rozwiązywania stosujemy mediacje, gdzie rolą wspierającego dorosłego jest bycie mediatorem, a nie sędzią.

Nasi uczniowie mają też realny wpływ na podejmowane w szkole decyzje organizacyjne. Podczas cotygodniowych zebrań społeczności uczestniczą we wspólnym wypracowywaniu rozwiązań. Dzięki temu rosną ich kompetencje społeczne, poczucie wpływu oraz odpowiedzialności za wspólne dobro.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OD POMYSŁU DO REALIZACJI

Istotną częścią edukacji Sparka są indywidualne i zespołowe projekty mające przynieść realny efekt. Ideą tych przedsięwzięć jest, obok budowania u młodych ludzi pewności siebie i otwartości na nowe wyzwania, także wykształcenie kompetencji organizacyjnych i społecznych oraz rozwój własnych pasji. Każdy uczeń może w szkole zrealizować zaproponowane przez siebie przedsięwzięcie. Mogą to być projekty artystyczne, naukowe, techniczne lub społeczne. Zapewniamy uczniom pomoc organizacyjną i techniczną przy realizacji tych projektów, począwszy od planowania przedsięwzięcia, aż po wyciągnięcie wniosków z uzyskanych rezultatów. Zachęcamy naszych podopiecznych, aby wsłuchiwali się we własny, wewnętrzny głos i według niego działali. Umożliwiamy im przejmowanie inicjatywy, aby zyskiwali przekonanie o swojej sile sprawczej i samodzielności.

TWÓRZ WARTOŚĆ, OFERUJ I ZARABIAJ

Ważnym elementem rozwijania przedsiębiorczej postawy są targi przedsiębiorczości organizowane wspólnie z rodzicami naszych uczniów. Targi mają na celu umożliwienie uczniom nauczenia się podstawowych zasad prowadzenia biznesu.

Formuła targów to: przygotuj coś samemu, sprzedaj to, poczuj wolność i odpowiedzialność z zarabiania pieniędzy. Uczniowie mogą swoje pasje i zainteresowania przekuć w biznes przynoszący konkretne pieniądze. Mogą swoje przedsięwzięcie przygotować sami lub wspólnie z kimś, co jest doskonałą sposobnością rozwijania umiejętności współpracy. Ludzie przedsiębiorczy są stale poszukiwani na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że nasi uczniowie takimi się staną.

PRAKTYCZNY WYMIAR EDUKACJI

Mamy świadomość, że praktycznych umiejętności ludzie, w tym dzieci i młodzież uczą się przez działanie. Podejmowania decyzji – przez podejmowanie decyzji. Odpowiedzialności – przez ponoszenie odpowiedzialności. Korzystania z wolności – przez korzystanie z wolności. Otwartego komunikowania się – przez otwarte komunikowanie.Słuchania innych – przez słuchanie innych.Rozwiązywania problemów – przez rozwiązywanie problemów. Tworzenia rozwiązań – przez tworzenie rozwiązań. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy w Sparku do praktycznego działania, bo w ten sposób nasi uczniowie wyniosą ze szkoły praktyczne umiejętności dające im wartość przez całe życie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ