DLACZEGO SPARK? CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?

W Sparku uczniowie i nauczyciele razem tworzą miejsce, w którym uczenie się jest ważniejsze niż nauczanie nauczyciela. Ktoś mógłby powiedzieć, że to tylko niuans językowy, ale różnica jest o wiele większa. Ta różnica pozwala uczniom stopniowo przejmować odpowiedzialność za swój rozwój i na coraz bardziej samodzielne planowanie swego życia.

 • Stosujemy całościowe podejście do edukacji. Oprócz wiedzy i umiejętności akademickich stymulujemy rozwój zdrowych nawyków, kształtowanie cech charakteru i przekonań wzmacniających poczucie własnej wartości tak, aby uczniowie mogli w pełni rozwinąć swój życiowy potencjał.

 • W klasach 1-5 korzystamy z międzynarodowego interdyscyplinarnego programu edukacyjnego IPC, który umożliwia takie zorganizowanie nauki, aby treści były ze sobą powiązane. Dzięki temu uczniowie rozumieją w jaki sposób wiedza z różnych obszarów łączy się ze sobą i jak można wykorzystać ją w praktyce. Zyskują ponadto zrozumienie w szerszym, międzynarodowym kontekście.

 • Stosujemy metody edukacyjne, które aktywizują uczniów eliminując z lekcji największą bolączkę – nudę. W Sparku uczniowie mogą przejmować inicjatywę, wykorzystywać wiedzą z innych dziedzin, także pozaszkolnych, i coraz bardziej samodzielnie i świadomie tworzyć własną ścieżkę edukacyjną.

 • Począwszy od 4 lasy każdy uczeń korzysta z indywidualnego tutoringu. Celem tego procesu jest wspieranie ucznia w odkrywaniu swoich talentów, planowaniu ich rozwoju i wykorzystania w dalszym życiu.

 • Stosujemy ocenianie, które pomaga się uczyć. Nie straszymy stopniami ani nie stosujemy ich jako nagrody. Wykorzystujemy ocenianie kształtujące – zindywidualizowaną informację zwrotną, która ma realną wartość dla uczniów.

 • Dajemy uczniom czas i miejsce na nieograniczone zadawanie pytań i dyskusje, gdzie każdy młody człowiek może stawać się kompetentnym badaczem samego siebie, własnego życia i otaczających go zjawisk oraz rozwijać swój potencjał w taki sposób, by samemu stać się zdolnym do przekształcania świata, zamiast potulnego akceptowania narzucanych mu koncepcji i wizji.

NA CZYM OPIERAJĄ SIĘ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOŁY?

Założyciele szkoły dzięki swym wcześniejszym doświadczeniom z innowacyjną edukacją przystąpili do powołania Sparka z jasną wizją. Ich intencją było powołać szkołę, która z jednej strony wykorzystywałaby więdzę i doświadczenie płynące z najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata a z drugiej aby pasowała do środowiska we współczesnej Polsce.

Koncepcja szkoły opiera się na najnowszej wiedzy o procesach uczenia się (neurodydaktyka), interdyscyplinarnym i kontekstowym międzynarodowym programie nauczania dostosowanym do wymogów polskiej podstawy programowej oraz stosowaniu metod nauczania aktywizujących uczniów. Wszystko, co robimy, sprawdziło się w innych miejscach. Po prostu wdrażamy to, co naukowcy i edukatorzy z najlepszych szkół świata od dłuższego czasu wiedzą, że działa lepiej. Dla tych, którzy chcieliby lepiej poznać naukowe podstawy stojące za edukacją Sparka polecamy lektury:

 • „Kreatywne szkoły” – Ken Robinson;

 • „Neurodydaktyka” – Marzena Żylińska;

 • „Wszystkie dzieci są zdolne” – Gerald Hüther, Uli Hauser;

 • „Kim jesteśmy – a kim moglibyśmy być” – Gerald Hüther;

 • „Budząca się szkoła” – Margret Rasfeld, Stephan Breidenbach;

 • „Co z tą szkołą?” – Joachim Bauer.

JAKI JEST CEL GRUP MIESZANYCH WIEKOWO?

W Sparku uczniowie różnych klas, lecz w zbliżonym wieku, współpracują w grupach. Grupy mieszane wiekowo pozwalają dzieciom na większą elastyczność uczenia się.

Umożliwiają im podejmowanie wyzwań i realizację zadań, które są adekwatne do ich poziomu umiejętności, a nie wyłącznie do ich wieku. W grupie mieszanej wiekowo pojawia się również więcej możliwości dla dzieci do rozwoju ich umiejętności, dzięki wchodzeniu w rolę liderów i mentorów w obszarach, w których osiągnęły już wyższe kompetencje.

ILU UCZNIÓW BĘDZIE W SPARKU?

W roku 2016 przyjęliśmy pierwszych 60 uczniów.

Obecnie ze Sparka korzysta już blisko 200 uczniów klas od 1 do 8 szkoły podstawowej i pierwszej klasy liceum. Przewidujemy, że docelowo do Sparka będzie uczęszczać ok. 25 uczniów z każdego rocznika od 1 klasy szkoły podstawowej do 4 klasy liceum – łącznie ok. 300 uczniów.

JAK WYGLĄDA SPOŁECZNOŚĆ UCZNIÓW W SPARKU?

W Sparku stymulujemy u uczniów rozwijanie poczucia przynależności do szkolnej społeczności.

Różnorodne wspólne aktywności i działania (wspólne podejmowanie decyzji, prace i projekty zespołowe, zabawy grupowe, przedstawienia teatralne, sporty zespołowe, wspólna dbałość o porządek) rozwijają znacząco relacje między dziećmi w różnym wieku.
Dzieci nabywają umiejętności społecznych, uczą się roztropnie korzystać ze swoich praw i wolności stopniowo przejmując coraz większą odpowiedzialność za siebie i za społeczność. Uczą się także troszczyć o siebie nawzajem i dbać o swoje otoczenie.

CZY SPARK JEST ZWIĄZANY Z JAKIMŚ ŚWIATOPOGLĄDEM?

Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy członkowie szkolnej społeczności czuli się komfortowo biorąc udział we wszystkich aktywnościach i zajęciach szkolnych.

Z tego powodu, w szkole nie prowadzimy nauczania żadnej religii. Zachęcamy natomiast wszystkich do dzielenia się swoimi tradycjami kulturowymi i rodzinnymi, aby dzieci mogły zrozumieć i docenić różnorodność ludzi, ich tradycji i kultur. Uczymy dzieci poszanowania kluczowych wartości, takich jak szacunku dla wszystkich istot żywych czy niestosowania przemocy. Świętujemy w szkole dni wynikające zarówno z polskiej tradycji, jak i międzynarodowej kultury oraz dni związane z porami roku.

JAK W SPARKU WYGLĄDA NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH?

Wszystkim dzieciom w Sparku oferujemy naukę języka angielskiego. Starszym uczniom oferujemy ponadto naukę drugiego języka obcego, do wyboru – niemieckiego lub hiszpańskiego – zgodnie z wymaganiami polskiej podstawy programowej.

Nauka języka angielskiego opiera się na trzech filarach:

 • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi;

 • indywidualna nauka ucznia nastawiona na poszerzenie zakresu słownictwa i opanowanie form gramatycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;

 • wkomponowanie w zajęcia przedmiotowe słownictwa i anglojęzycznych materiałów źródłowych;

JAK WYGLĄDA W SPARKU WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA?

Tutoring w Sparku stanowi jedną z kluczowych form indywidualnej pracy z uczniem. Realizowany jest m.in. poprzez cykliczne indywidualne spotkania tutora z podopiecznym.

Tutoring służy przede wszystkim rozpoznaniu potencjału młodych ludzi i wspieraniu ich w wykorzystywaniu własnych zasobów w procesie rozwoju. Tutoring wspiera zadanie edukacyjne, które stanowi esencję koncepcji Sparka – budowanie samoświadomości ucznia, poczucia sensu i sprawstwa, utrwalanie pozytywnych przekonań na temat siebie i możliwości wpływu na rzeczywistość. Tutoring oferujemy uczniom począwszy od klasy 6. W młodszych klasach proces indywidualnego rozwoju wspierany jest przez wychowawców.

JAK ZORGANIZOWANA JEST AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA UCZNIÓW?

Chcemy aby uczniowie Sparka doświadczali aktywności fizycznej nie tylko podczas zorganizowanych zajęć wychowania fizycznego.

Z tego powodu przestrzeń szkoły zaprojektowaliśmy tak, aby dawała dzieciom możliwość drobnych, ale częstych aktywności ruchowych. Zajęcia rozwijające umiejętności ruchowe odbywają się w budynku szkoły oraz przede wszystkim na naszym terenie zielonym obejmującym boisko szkolne.

CZY SZKOŁA MA WSPARCIE PSYCHOLOGA I PEDAGOGA?

Na stałe zatrudniamy kilku doświadczonych psychologów i pedagoga.

Współpracujemy ponadto z zespołem psychologów i pedagogów z renomowanej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Poznaniu. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i bogatą praktyką w innych szkołach. Współpracują z naszym zespołem zarówno w procesie rekrutacji, jak i w bieżącej pracy szkoły oferując wsparcie dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

JAKA JEST FORMA PRAWNA SPARK ACADEMY?

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Spark Academy prowadzone są przez Fundację Spark Academy na zasadach non-profit.

Wpisane są do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania i posiadają uprawnienia szkół publicznych.

W JAKICH GODZINACH SZKOŁA JEST OTWARTA DLA UCZNIÓW?

Szkoła jest otwarta dla uczniów od 7:30 do 17:00.

Obowiązkowe zajęcia rozpoczynają się zwykle między 8:00 a 9:00, a kończą między 15:00 a 16:00. W ramach tych zajęć znajduje się grupa zajęć do wyboru, w zależności od preferencji i zainteresowań uczniów. Zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych zasoby szkoły dostępne są dla uczniów, którzy chcą lub potrzebują pozostać w szkole.

CZY MOJE DZIECKO O SPECJALNYCH POTRZEBACH MOŻE UCZĘSZCZAĆ DO SPARKA?

Być może, ale najprawdopodobniej nie.

Spark nie jest szkołą edukacji specjalnej, ponieważ nie mamy programu, specjalistów i infrastruktury mogących służyć wystarczającą pomocą dzieciom, które doświadczają bardzo znaczących różnic w nauce lub znaczących problemów emocjonalnych. W kolejnych latach możemy być w stanie przyjąć dzieci z niektórymi niewielkimi specjalnymi potrzebami w zależności od predyspozycji dziecka, grupy wiekowej oraz dostępnego wsparcia ze strony rodziny i pomocy zewnętrznych specjalistów. O takiej możliwości poinformujemy w przyszłości.

CZY PO SPARKU BĘDĘ MÓGŁ/MOGŁA KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W INNEJ SZKOLE?

Jasne, że tak.

Używamy tej samej podstawy programowej, co wszystkie szkoły w Polsce, więc po zakończeniu Sparka będziesz mógł/mogła aplikować do dowolnego publicznego lub prywatnego liceum w Polsce.

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO SPARKA?

Proszę złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej lub Liceum Ogólnokształcącego.

Formularz wniosku w formie elektronicznej dostępny jest na stronie http://spark.edu.pl/spark-rekrutacja/. Po uzyskaniu mailowego potwierdzenia przyjęcia wniosku, proszę postępować zgodnie z przesłaną w mailu informacją. Szczegółowa procedura rekrutacji opisana jest w “Regulaminie rekrutacji” dostępnym w tym samym miejscu co wniosek. Rekrutacja wymaga opłaty rekrutacyjnej w wysokości 120 zł + 80 zł w przypadku badania gotowości szkolnej dziecka do 1 klasy. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów rekrutacji. Przyjęcie dziecka do szkoły związane jest z opłatą wpisowego w wysokości 1200 zł, które przeznaczone jest na pokrycie kosztów przygotowania infrastruktury i wyposażenia dla nowego ucznia.

W JAKI SPOSÓB RODZICE I OPIEKUNOWIE MOGĄ WSPIERAĆ SZKOŁĘ?

Zależy nam, aby rodzice dawali dzieciom bezpośredni przykład dbania o szkołę oraz od czasu do czasu dołączali do różnych prac na rzecz szkoły.

Prawdopodobnie istnieje tyle sposobów wsparcia szkoły, ilu jest rodziców. Jedni pomogą sprawując opiekę na imprezie szkolnej, inni dołączą do pracy przy zaadaptowaniu przestrzeni szkoły. Rozumiemy, że rodzice na co dzień są zaangażowani w swoje sprawy zawodowe. Chcemy, aby ten jeden dzień w roku, przeznaczony na wsparcie dla szkoły, był dla nich odskocznią i czasem, gdy mogą poczuć dobrą energię. Po rozpoczęciu roku szkolnego przedstawimy potrzeby w zakresie wsparcia szkoły i zaproponujemy sposób zgłaszania dostępności przez rodziców.

JAKA JEST LOKALIZACJA SZKOŁY?

Szkoła znajduje się przy ul. Druskiennickiej 6, na Podolanach. Docelowo planujemy wybudować własny obiekt na Strzeszynie lub w bezpośredniej okolicy.

Jeżeli chcesz poprawić osiągnięcia akademickie uczniów, daj każdemu z nich przyjaciela.

– John Hattie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ