Co wyróżnia Liceum Spark Academy ?

REALNA INDYWIDUALIZACJA

Wiedza. Pasja. Życie. W zależności od zainteresowań ucznia i jego planów przyszłościowych proponujemy trzy ścieżki rozwoju. Pierwsza skoncentrowana na edukacji akademickiej, druga na rozwoju kariery zawodowej, trzecia na pogłębianiu swoich pasji.

W Sparku cenimy bardzo samodzielność i samoświadomość naszych uczniów. Ufamy, że po latach doświadczeń edukacyjnych wiedzą, w jakim obszarze chcą się rozwijać i jak chcieliby to osiągać. Dlatego organizujemy im przestrzeń edukacyjną tak, by oprócz przygotowań do egzaminu maturalnego, jak najwięcej czasu mieli na naukę tego, co sami uważają za najcenniejsze, by przy wsparciu tutorów i coachów kariery sami projektowali swoją drogę rozwoju. Szanujemy przy tym każdy wybór i drogę dojścia do celu.

1. Jeśli chcesz podążać drogą edukacji akademickiej. Matura, a potem studia to Twój plan na najbliższe lata, my pomożemy Ci to osiągnąć w następujący sposób:

 • uzyskasz indywidualne wsparcie nauczycieli przedmiotowych,
 • dostęp do pracowników akademickich różnych uczelni wyższych,
 • dostęp do najlepszych materiałów edukacyjnych,
 • plany edukacyjne w postaci celów edukacyjnych w systemie Sparkling,
 • wsparcie tutora/mentora,
 • możliwość indywidualnego doboru realizowanych przedmiotów,
 • możliwość realizowania staży edukacyjnych w innych szkołach polskich i zagranicznych,
 • system indywidualnego wsparcia startu w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

2. Jeśli zaś chciałbyś jak najszybciej stać się aktywny na rynku pracy, masz pomysł na biznes lub zdefiniowaną ścieżkę kariery zawodowej, my pomożemy Ci to osiągnąć poprzez:

 • możliwość indywidualnego zaprojektowania edukacji akademickiej,
 • naukę w oparciu o cele edukacyjne w systemie Sparkling,
 • udział w stażach zawodowych (minimum dwutygodniowe staże zawodowe w roku),
 • relacje z praktykami przedsiębiorczości,
 • program seminariów realnie kształtujących kompetencje pracownika XXI,
 • pracę metodą projektową opartą o metodykę zwinną scrum, symulującą udział w realnych zespołach do rozwiązywania problemów w różnych obszarach działalności biznesowej, politycznej i społecznej;
 • wsparcie tutora, psychologa i coacha kariery w rozwoju ścieżki kariery zawodowej.

3. Jeśli natomiast jesteś osobą, która ma wyraźne zainteresowania. Jesteś sportowcem, muzykiem, artystą plastykiem, fotografem, tancerzem czy pisarzem, chcesz rozwijać swój talent i wykorzystywać go w przyszłości, my pomożemy Ci w realizacji tego planu poprzez:

 • możliwość indywidualnego zaprojektowania edukacji akademickiej, która pozwoli Ci wygospodarować jak najwięcej czasu na realizację Twoich pasji,
 • naukę w oparciu o cele edukacyjne w systemie Sparkling,
 • wsparcie tutora, psychologa i coacha kariery w budowaniu Twojej ścieżki rozwoju,
 • relację z praktykami i specjalistami w interesującej Cię dziedzinie,
 • udział w projektach, które pozwolą Ci na tworzenie profesjonalnego portfolio,
 • możliwość wyjazdów na staże i praktyki do innych ośrodków, w których jeszcze lepiej rozwiniesz swój talent,
 • staże zawodowe w firmach i instytucjach działających w branży korespondującej z Twoimi zainteresowaniami.

TYLE PROFILI ILU UCZNIÓW

Łączymy przygotowanie do matury z indywidualnymi zainteresowaniami ucznia. W zależności od deklarowanego trybu: rozszerzenie lub podstawa, uczeń realizuje indywidualną ścieżkę nauki.

Ponieważ ufamy, że młodzi ludzie wkraczający w obszar średniej edukacji posiadają już stosowne doświadczenie oraz umiejętności, by przy wsparciu nauczycieli i tutora/mentora dokonywać własnych wyborów, również w przestrzeni edukacyjnej zdecydowaliśmy się na pełną indywidualizację edukacji akademickiej. Okres liceum temu sprzyja. Dzięki odpowiedniej metodologii oraz siatce godzin lekcyjnych, nasi uczniowie mogą samodzielnie podjąć decyzję, które przedmioty chcę realizować w szerszym zakresie, dzięki temu poświęcić im więcej czasu i uwagi, ponieważ np. chcą zdawać je na egzaminie maturalnym, a które wolą realizować poprzez praktyczną działalność (na to pozwala formuła seminarium).

W praktyce wygląda to tak, że w ścieżce “MATURA” każdy uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia z przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym, a są to: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Bez tych przedmiotów nie da się zdać matury, dlatego traktujemy je jako fundament przygotowań do egzaminu dojrzałości. Każdy z tych przedmiotów odbywa się w wymiarze rozszerzonej ilości godzin lekcyjnych. Ze względu na jeden z kluczowych dla nas celów, jakim jest indywidualizacja procesu edukacji, nauka języka polskiego oraz matematyki odbywa się w grupach dzielonych ze względu na zaangażowanie i poziom osiągniętych kompetencji w danym przedmiocie. Podobnie, jak to się odbywa z podziałem grup na językach obcych. Pozwoli to osobom chcącym pisać maturę z tych przedmiotów w trybie rozszerzonym na pogłębianie zagadnień maturalnych, zaś uczniom niezainteresowanym rozszerzeniem w danym przedmiocie na komfortowe opanowywanie podstawy przedmiotowej.

FAKULTETY

Egzamin maturalny nie musi być ograniczeniem. Uczeń może wybierać przedmioty fakultatywne w zgodzie ze swoim zainteresowaniami i indywidualną ścieżką rozwoju. Komfort pracy gwarantuje kameralna liczebność grup.

Dodatkowo oczekujemy od naszych uczniów, że do zestawu przedmiotów maturalnych dobiorą minimum jeden przedmiot, który będą realizowali w trybie rozszerzonym. Wyboru dokonują spośród następującego zestawu: biologia, chemia, fizyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie. Jeśli któryś z naszych uczniów będzie chciał zdawać na maturze mniej popularny przedmiot jak np. filozofia, historia sztuki, historia muzyki czy język łaciński i kultura antyczna, wówczas zapewnimy mu komfortowe warunki przygotowania się do tego egzaminu.

Dzięki temu, że uczniowie sami wybierają fakultety na które uczęszczają, liczebności grup przedmiotowych będą niewielkie, co dodatkowo podniesie komfort pracy oraz indywidualną dostępność nauczyciela w trakcie edukatoriów.

Uczeń ma prawo wybrać więcej przedmiotów maturalnych niż 4, które realizuje w ramach przygotowań maturalnych. Może dobierać je w dowolne zestawy np. historia + fizyka + informatyka lub WOS + chemia + geografia. Ma też prawo co roku do zmiany swojej decyzji (w porozumieniu z tutorem) i wyboru innych przedmiotów, dodaniu nowych lub rezygnacji z tych, które nie są już dla niego atrakcyjne. Czyli realnie młodzież pogłębia wiedzę w tych obszarach, które ich interesują i z którymi wiążą swoją przyszłość. To właśnie jeden z elementów realnej indywidualizacji edukacji w Sparku.

CELE EDUKACYJNE

Jasno zdefiniowane, zawierające więcej niż podstawę programową. W Sparku cele edukacyjne definiujemy jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Zdefiniowane na początku semestru wskazują uczniowi kierunek jego działań. Uczeń sam decyduje kiedy i w jaki sposób je zrealizować.

W Sparku rozumiemy edukację jako proces, w którym różne osoby, instytucje, sytuacje życiowe stawiają nam różne cele do zrealizowania. Cele edukacyjne to jedne z wielu celów, jakie młody człowiek ma do zrealizowania w szkole. Osiągnięcie różnych celów wymaga zróżnicowanych rodzajów działań, a edukacja akademicka jest tylko jednym z wielu wariantów ich osiągania.

Układając programy edukacyjne w ramach poszczególnych przedmiotów odchodzimy od typowego dla szkoły rozumienia celów edukacyjnych, jako odwzorowywania treści podręczników i podstawy programowej. Wymagania edukacyjne, jakie stawia młodym ludziom MEN przekształcamy w bazę celów edukacyjnych, które stanowią zestaw umiejętności, wiedzy i postaw, w jakie chcielibyśmy wyposażać naszych uczniów i jakie są im niezbędne by efektywnie przygotować się i zdać egzamin maturalny.

W ramach każdego przedmiotu nauczyciele w zgodzie z podstawą programową przygotowują zestaw celów edukacyjnych oraz wyznaczają kryteria sukcesu (umożliwiają rozpoznanie czy i w jakim stopniu uczeń osiągnął cel na danym poziomie). W ten sposób już we wrześniu uczeń wie, czego musi się nauczyć w danym semestrze oraz po czym rozpozna, że już to potrafi i może tę wiedzę i umiejętności zaprezentować nauczycielowi. Dzięki temu uczniowie mogą sami zarządzać swoim procesem nauki. Jeśli jesteś w czymś dobry możesz wyprzedzić proces realizacji materiału edukacyjnego w semestrze (zaliczyć przedmiot wcześniej niż inni), a zaoszczędzony w ten sposób czas poświęcić na pracę w tych obszarach, które stanowią dla Ciebie wyzwanie.

Praca na celach edukacyjnych realizowana jest w Sparku z wykorzystaniem następujących modeli pracy:

1) EDUKATORIA.

Podczas edukatoriów uczniowie uczą się samodzielnie – indywidualnie lub w małych grupach. Cały czas mają do dyspozycji nauczyciela służącego indywidualną pomocą dla każdego z potrzebujących jego wsparcia.

Uczniowie wybierają cele edukacyjne, które chcą podczas danego edukatorium osiągnąć i korzystając z materiałów przygotowanych wcześniej przez nauczyciela rozwijają swoje umiejętności i uzyskują potrzebną im wiedzę. Mogą korzystać także z pomocy innych uczniów oraz z własnych materiałów edukacyjnych. Nauka podczas edukatorium umożliwia każdemu uczniowi uczyć się w indywidualnym tempie i w sposób, który mu najbardziej odpowiada.

2) WARSZTATY.

Mogą mieć zróżnicowane formy i służą z jednej strony inspirowaniu uczniów, budzeniu w nich zainteresowania przedstawionym zagadnieniem, a z drugiej rozwijaniu umiejętności do których niezbędne jest współdziałanie z innymi uczniami.

Podczas warsztatów uczniowie mogą wraz z nauczycielem przeprowadzać eksperymenty, badania lub doświadczenia w zakresie nauk przyrodniczych – chemii, fizyki. Mogą prowadzić dyskusję, debatę lub wypracowywać rozwiązania zadań problemowych w zespołach. Warsztaty i edukatoria to tzw. aktywizujące metody nauczania, podczas których uczniowie cały czas pozostają aktywni i dzięki temu uczą się najefektywniej.

Na zakończenie roku szkolnego jesteśmy zobowiązani wystawić ocenę liczbową z przedmiotów wskazanych przez MEN. Nie jesteśmy jednak zwolennikami wystawiania tych ocen. Przyjęte przez nas w tym zakresie rozwiązanie uzależnia końcową ocenę wyłącznie od osiągniętych przez ucznia celów edukacyjnych i eliminuje subiektywny wpływ nauczyciela na tę ocenę.

SPARKLING

Uwspółcześniona wersja dzienniczka ucznia w jego osobistym notebooku. Dzięki elektronicznemu systemowi Sparkling, uczeń może monitorować postęp swojej nauki i planować własną pracę. Sparkling daje przestrzeń do efektywnego zarządzania czasem.

By usprawnić pracę nad realizacją celów edukacyjnych oraz monitorować postępy w ich osiąganiu stworzyliśmy autorski elektroniczny system Sparkling. Dzięki temu każdy uczeń wie, jakie cele powinien zrealizować w danym semestrze, jakie już osiągnął, a jakie pozostały przed nim do zrealizowania.
Uczniowie Liceum Sparka korzystają z indywidualnego notebooka. Dzięki temu mają dostęp do naszego elektronicznego środowiska wspierającego uczenie się. Centralnym elementem tego środowiska jest system Sparkling umożliwiający uczniom planowanie swoich aktywności oraz monitorowanie postępów w osiąganiu celów edukacyjnych.

Sparkling zawiera także odnośniki do materiałów edukacyjnych potrzebnych uczniom do nauki – video, audio, dokumentów tekstowych, grafik lub konkretnych miejsc w podręcznikach, a także do internetowych systemów samodzielnej nauki, takich jak np. Khan Academy. W Sparklingu licealiści monitorują postęp swojej pracy w realizacji projektów oraz planują, monitorują oraz ewaluują przebieg swoich praktyk zawodowych.

Elektroniczne środowisko ułatwia ponadto prowadzenie nauczycielom odwróconego nauczania, które pozwala efektywniej wykorzystać czas spędzany przez uczniów w szkole i eliminuje klasyczne zadania domowe.

TUTORING

Przekonanie, że każdy uczeń jest wyjątkowy stanowi podstawę tutoringu. Odkrycie, wzmocnienie i urealnienie unikalnego potencjału ucznia jest celem zawiązywanej na cały okres edukacji w Sparku relacji uczeń-tutor.

Tutoring to jeden z ważniejszych procesów rozwojowych, jakie podejmujemy w Sparku. Tutoring doskonale odzwierciedla główną ideę naszego pomysłu na edukację, który zakłada, że w centrum zainteresowania znajduje się osoba ucznia.

Tutoring to metoda pracy rozwojowej z uczniem. Jest działaniem spersonalizowanym i chodzi w nim zasadniczo o dwie rzeczy. Po pierwsze, dążymy do jak najpełniejszego rozpoznania potencjału podopiecznego – jego predyspozycji, talentów, umiejętności, silnych i słabych stron. Po drugie, wspieramy podopiecznego w stosownym zagospodarowaniu tego, co w sobie odkrył, poprzez wyznaczanie i realizację rozwojowych celów.

Każdy uczeń w Liceum Spark Academy ma swojego tutora, który czuwa nie tylko nad jego indywidualnym rozwojem, ale także zabezpiecza i nadzoruje proces realizacji projektu podczas seminariów. Taki układ sprawia, że uczeń i tutor spędzają ze sobą kilkanaście godzin w tygodniu. Daje to szansę na prowadzenie pogłębionego procesu tutoringowego z młodym człowiekem, gdyż fundamentem tutoringu jest szczera, autentyczna relacja z podopiecznym. Oparta na zaufaniu i szacunku. W relacji tej, obok uważności, wyrozumiałości i empatii jest również miejsce na ustalanie reguł, wyznaczanie granic, dbanie o to, aby zadziało się to, na co obie strony się umawiają. By można było taką relację zbudować potrzebny jest czas spędzony wspólnie, który zorganizowaliśmy dla obu stron – tutora i ucznia.

Główne obszary procesu tutoringowego to:

Ja ze sobą- moje osobiste predyspozycje, talenty, umiejętności intrapersonalne, poziom samoświadomości, autorefleksji, poczucie atrybucji wewnętrznej.
Ja z innymi- umiejętności interpersonalne ucznia, gotowość do współpracy, świadomość roli w grupie, empatia, moralność.
Ja w działaniu- zaangażowanie ucznia, jego inicjatywność, kreatywność, gotowość do brania odpowiedzialności, zdolność planowania, efektywność, refleksyjność, determinacja, wola.
Ja w świecie- ciekawość świata, rozumienie rzeczywistości, krytyczne myślenie, zdolności analityczne, konkretna wiedza z poszczególnych obszarów.

PROGRAM ROZWOJU SPOŁECZNO-EMOCJONALNEGO

Samoświadomość, autorefleksja i aktywne słuchanie innych. Edukacja w Sparku to nie tylko wiedza, lecz również możliwość lepszego samopoznania i rozumienia otaczających mnie osób.

Samoświadomość, autorefleksja i aktywne słuchanie innych. Edukacja w Sparku to nie tylko wiedza, lecz również możliwość lepszego samopoznania i rozumienia otaczających mnie osób.

Liceum to czas poszukiwania własnej tożsamości i szukania odpowiedzi na pytania o to kim jestem. Tutoring zapewnia uczniowi możliwość rozpoznawania siebie i swojego potencjału. Program rozwoju społeczno-emocjonalnego tworzy natomiast bezpieczną przestrzeń do przyglądania się sobie w grupie, umożliwiając rozpoznanie pełnionej w niej roli. Daje również szansę do wyrażania i obrony swojego zdania w sposób nie krzywdzący innych. Indywidualizacja kształcenia zostaje dopełniona umiejętnością współpracy.Wymienione kompetencje pozwolą naszym uczniom z jednej strony na dostosowywanie się do nowych warunków jakie tworzy im świat, ale także, co ważniejsze, na aktywne dokonywanie w nim zmian. Zaplanowaną przestrzenią do tego typu działań są poranne kręgi prowadzone przez tutorów. Podczas kręgów spotyka się cała grupa aby dyskutować, ćwiczyć umiejętności społeczne oraz rozwiązywać konflikty i bieżące sprawy w grupie. Podstawowym założeniem metodyki rozwiązywania konfliktów jest to, że dorosły jest mediatorem, a nie sędzią. Oznacza to, że zadając pytania stara się poprowadzić rozmowę tak, żeby ułatwić uczniom zrozumienie siebie nawzajem i wypracowanie rozwiązania. W intensywnych i/lub długo trwających konfliktach uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z kręgów naprawczych prowadzonych przez wyszkoloną w tej metodzie kadrę.

PRAKTYKI

Praktyczna odsłona nauki. Raz w roku przez okres minimum dwóch tygodni uczniowie realizują praktyki zawodowe. Urealnienie wyobrażeń na temat faworyzowanych zawodów daje szansę na podjęcie trafnych decyzji zawodowych w przyszłości.

Praktyka zawodowa odbywa się raz w roku i trwa minimum dwa tygodnie. Cele jej realizacji są dwa: weryfikacja teoretycznych wyborów ucznia w praktyce oraz nawiązywanie kontaktu ze środowiskiem pozaszkolnym. Sesje coachingu kariery odbywające się od pierwszej klasy pomagają uczniowi określić obszary swoich zainteresowań. Praktyka zawodowa umożliwia doświadczenie wizji w rzeczywistości. Nie każde wyobrażenie o danym zawodzie pokrywa się z realiami jego wykonywania. Okazja do praktycznej weryfikacji swoich założeń jeszcze w okresie licealnym minimalizuje ryzyko podjęcia nietrafionych decyzji zawodowych w późniejszym życiu.

Praktyka zawodowa to również pierwszy zawodowy poligon doświadczalny. Nawiązanie kontaktu z instytucjami pozaszkolnymi, wejście w realne środowisko pracy, współpraca z osobami dorosłymi to nie tylko nauka samodzielności, lecz również wzięcie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ostatecznie wyboru praktyk uczeń dokonuje sam. Sam również nawiązuje kontakt z przyszłym mentorem. Profesjonalne kryteria oceny praktyk nieodbiegające od standardów przyjętych w danym miejscu pracy stanowią gwarancję wiarygodności kształcenia.

Uczeń rokrocznie przy wsparciu coacha kariery wybiera miejsce odbywania praktyk zawodowych. Mogą się one pokrywać lub odbiegać od wyborów z roku poprzedniego. Zależy nam na eksploracji pól bliskich zainteresowaniom ucznia, które mogę być zmienne jak jego wiedza i dojrzałość w przeciągu całego okresu edukacji licealnej.

COACHING KARIERY

Towarzyszenie uczniowi w procesie odkrywania swoich zawodowych pasji. Szansa na pogłębienie samowiedzy i zrozumienie sposobów realizacji celów zawodowych w praktyce.

Chcąc uczynić decyzję o wyborze praktyk zawodowych jak najbardziej trafną, wspieramy uczniów coachingiem kariery. Systematyczne sesje coachingowe trwają przez cały okres edukacji licealnej i mają na celu stymulowanie ucznia do odkrywania i realizacji swoich potencjałów. Zgodnie z tezą, że nie wszystko co robimy dobrze jest naszym zawodowym przeznaczeniem, staramy się odkrywać u ucznia jego realne pasje. Mając świadomość jak ważnym i newralgicznym momentem kształcenia jest czas licealny, coach kariery pomaga przejść przez okres nieuchronnych zmian. Opuszczenie szkoły z samowiedzą adekwatną do swoich możliwości wzmacnia poczucie własnej wartości ucznia czyniąc późniejsze wybory zawodowe bardziej świadomymi.

Sesje coachingowe pomagają uczniowi udzielić odpowiedzi na następujące pytania:
Jakie są moje potencjały?
Jakie są moje pasje?
Co motywuje mnie do pracy?
Jak urealnić moje wyobrażenia zawodowe?

SEMINARIUM

Projektowa forma nauki przedmiotów spoza listy maturalnej. Bazując na podejściu zwinnym scrum seminaria dają uczniom przestrzeń do swobody współdziałania w ściśle określonych ramach czasowych.

Seminarium jest projektową formą nauki przedmiotów pozamaturalnych. Pracując zespołowo uczniowie realizują projekty o określonym temacie i w konkretnym czasie. Rezultat jest wypadkową treści podstawy programowej oraz kreatywnym produktem wspólnego działania. Przykładowo może być to: amatorski film, wystawa fotografii, blog, event, komiks, happening, mural etc. Ocena jakości rezultatu jest równie ważna jak ocena procesu współdziałania, stąd podczas seminarium kładziemy nacisk na konstruktywną krytykę pracy własnej i członków zespołu.

Istotą pracy projektowej jest kooperacja. Dzięki niej uczniowie kształcą umiejętność zarządzania dostępnymi zasobami, ucząc się przyjmowania odpowiedzialności za efekt wspólnych działań. Ponadto praca zespołowa stymuluje motywację do realizacji celów długofalowych, wzmacnia kompetencje komunikacyjne i uczy samodzielności działania.

Projekty mają charakter interdyscyplinarny, co oznacza przeplatanie się wielu obszarów wiedzy i możliwość praktycznego wykorzystania języków obcych. Założeniem każdego projektu jest zakotwiczenie w realności na poziomie: problemu, autentyczności proponowanych rozwiązań i ich prezentacji. Prowokuje to do podejmowania współpracy z instytucjami pozaszkolnymi i mierzenia się z prawdziwymi wyzwaniami życia codziennego.

Każda grupa seminaryjna posiada swojego tutora, który dba o to by projekt był realizowany zgodnie z elementami metodyki zwinnej scrum. Uczniowie wiedzą co mają zrobić, ale nikt nie podaje im gotowych rozwiązań jak to wykonać. Współpraca łączy się z kreatywnością, a nauka z dobrą zabawą. Motywacją do nauki jest bycie w stymulującym procesie i możliwość nauki w formie najbliższej swoim zainteresowaniom.

Uczniowie opracowują w trybie seminaryjnym wszystkie przedmioty spoza listy maturalnej.

PRACA ZESPOŁOWA

Wspólnotowa forma nauki i realizacji zadań oraz jedna z kluczowych umiejętności docenianych na rynku pracy. Przeciwwaga do samodzielnej nauki ucząca efektywnego zarządzania zasobami.

Praca zespołowa jest główną metodą pracy seminaryjnej. Uczniowie kształcą dzięki niej umiejętność współpracy, aktywnego słuchania oraz poczucie odpowiedzialności grupowej. Ponadto jest to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy na temat własnych kompetencji, umiejętności i motywacji. Realizacja wspólnego celu bazuje na komplementarności zasobów. Dzięki temu uczniowie mają okazję docenić różnorodność członków zespołu, efektywnie zarządzając ich potencjałami. Stanowi to przeciwwagę do pracy indywidualnej, którą uczeń wykonuje przygotowując się do matury.

Opracowując realne produkty, uczniowie doświadczają w praktyce konsekwencji swoich działań. Wzmacnia to poczucie odpowiedzialności i samodzielnego podejmowania decyzji. Bycie częścią zespołu pobudza do działania w momentach spadku motywacji oraz uczy wymiany wiedzy. Stanowi również doskonałą formę integracji i ćwiczenie z empatii.

Światowe Forum Ekonomiczne wymieniło umiejętność współpracy jako jedną z kluczowym kompetencji docenianych na rynku pracy. Praktykowanie współdziałania na etapie liceum daje szansę na oswojenie uczniów z tą formą działania, stanowiąc doskonały trening komunikacji interpersonalnej.

Jak organizować kształcenie i rozwój młodych w dobie rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją? Czego wymagać od uczniów, gdy na większość pytań potrafi dziś odpowiedzieć „asystent” w smartfonie? Jaka wiedza i jakie kompetencje umożliwią bezpieczny start w niepewną, nieznaną przyszłość? O tym chcielibyśmy z Wami porozmawiać.

Jak wyobrażamy sobie nowoczesne kształcenie, adekwatne do potrzeb i wyzwań współczesności?
Kim ma być absolwent Liceum Sparka, co go będzie wyróżniać? Jakie kompetencje będzie posiadać? Jakimi metodami chcemy ten stan osiągnąć?

Zapraszam Was do Sparka na rozmowę o edukacji. Niech to będzie okazja do wymiany zdań, dzielenia się obserwacjami, dyskusja o tym, jaka powinna być nowoczesna szkoła średnia. W trakcie spotkania zaprezentujemy nasz model kształcenia, wizję pracy z uczniem, potencjalne korzyści… ale także zagrożenia. Odpowiemy na Wasze pytania.

Serdecznie zapraszam do kontaktu. Was – kandydatów oraz Was – rodziców.

Kurt Montgomery

Zobacz, jak wyglądają nasze zajęcia