– OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE –

Celem oceniania kształtującego jest doskonalenie procesu uczenia się, poprzez interaktywne monitorowanie postępów ucznia. Proces ten dostarcza uczniowi i nauczycielowi informacji zwrotnych, dzięki którym mogą lepiej zrozumieć, jak przebiega proces uczenia się i dzięki temu:

UCZEŃ

 • staje się bardziej świadomy w jakim stopniu opanował materiał,
 • poznaje jakie sposoby uczenia się są dla niego najbardziej efektywne, a jakie w jego przypadku nie sprawdzają się,
 • rozpoznaje swoje silne strony oraz te, które warto wzmocnić,
 • zwiększa swoją efektywność uczenia się.

NAUCZYCIEL

 • poznaje jakie metody nauczania sprawdzają się w odniesieniu do konkretnego ucznia lub grupy,
 • dostrzega kiedy i z jakimi trudnościami borykają się uczniowie i może na bieżąco reagować,
 • ulepsza swoje metody pracy w oparciu o wypracowane wnioski.

Ocenianie kształtujące w praktyce:

 • przygotowanie mapy myśli, reprezentującej zrozumienie danego zagadnienia,
 • dostarczenie jednego lub dwóch zdań, wskazujących jakie było główne przesłanie zagadnienia,
 • przedstawienie postępu prac nad projektem badawczym przed terminem, aby można było go omówić i dostarczyć informację zwrotną,
 • rozmowa z nauczycielem na temat zrozumienia zagadnienia,
 • dowolna forma sprawdzenia tematu, który omawiany jest na zajęciach.

Ocenianie kształtujące odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się, ponieważ pozwala nauczycielom ocenić poziom zrozumienia przez ucznia konkretnego zagadnienia, zanim przejdzie on do następnego. Jest to ważne, ponieważ w wielu dziedzinach wyższy poziom wiedzy i umiejętności można rozwijać bazując na podstawach wynikających z poprzedniego, więc przejście bez dobrego zrozumienia jednego etapu, zmniejsza szanse sukcesu na kolejnych.

– OCENIANIE SUMUJĄCE –

Celem procesu oceniania sumującego jest wystawienie stopnia, na końcu pewnego etapu nauczania, który obrazuje w jakim zakresie uczeń przyswoił materiał oraz porównanie rezultatu z zewnętrznymi standardami.

Oceny sumujące są często najważniejszym czynnikiem, który wpływa na wartość oceny końcowej dla danego etapu nauczania. Zazwyczaj fakt ten jest źródłem stresu dla uczniów, rodziców, a także nauczycieli w okresie poprzedzającym egzaminy gimnazjalne i maturalne.

Realizacja oceniania sumującego zazwyczaj opiera się na:

 • sprawdzianie obejmującym całość nauczanego materiału,
 • projekcie końcowym,
 • wypracowaniu,
 • wystąpieniach ustnych.

Należy zrozumieć, że ocenianie sumujące, tak jak jest wykorzystywane często w szkołach, nie ma żadnej wartości edukacyjnej. Celem tego procesu jest wystawienie stopni lub określenie faktu “zaliczenia” lub “niezaliczenia” przedmiotu po tym, jak proces uczenia zakończył się.

Ocenianie sumujące może być jednak pomocne jako punkt odniesienia dla uczniów, którzy mogą porównać swój stopień zrozumienia tematu z innymi uczniami lub zewnętrznymi standardami. Nie jest pomocne w procesie uczenia się, ale może być pomocne jako ćwiczenie w przygotowaniu się do ważnych egzaminów zewnętrznych.

Ze względu na korzyści, które przemawiają za ocenianiem kształtującym, będzie to wiodąca forma oceniania w Sparku.

Ocenianie sumujące może być realizowane przez uczniów dokonujących samooceny. W ten sposób mogą ułatwić sobie zrozumienia procesu uczenia się i określenie etapu, na którym obecnie się znajdują.

Naszym głównym celem jest pomóc uczniom w osiągnięciu poziomu kompetencji w danej dziedzinie w taki sposób, aby mogli stworzyć fundament pod inne zagadnienia i przejść na kolejny etap edukacji. Dlatego tak ważne jest właśnie ocenianie kształtujące.

Pomoc, jaką daje ocenianie sumujące możemy porównać do wyników, które osiąga biegacz. Czas poświęcony na przebiegnięcie dystansu nadaje kierunek dalszym działaniom, ale nie określa zamkniętego procesu. Jest jedynie wskazówką, a nie efektem, którym jest samospełnienie i realizacja postawionych celów.

– DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – 

INSPIRACJE

Zobacz, co inspiruje nas do działania. Czerpiemy z najlepszych rozwiązań,
które sprawdzają się w szkołach na całym świecie.

ZESPÓŁ

Zespół Sparka to nie tylko nauczyciele, ale też ludzie, którzy wiedzą, że dzięki właściwej szkole można stać się
szczęśliwym człowiekiem.

FAQ

Czym wyróżnia się Spark? Jak wygląda
nauczanie? Jak szkoła realizuje podstawę programową? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania.

– IDEA SPARKA –

NASZE
PODEJŚCIE

W centrum naszych działań
zawsze jest uczeń!

WIĘCEJ

NASZE
TECHNIKI NAUCZANIA

Wiemy, jak się uczyć – bo wiemy,
jak uczy się mózg!

WIĘCEJ

NASZ
PROGRAM

Nauka, która jest przygodą?
Życiowa wiedza? Mówimy: Tak!

WIĘCEJ