Praca, w której masz poczucie wpływu, partnerskie relacje
i przekonanie, że wraz z zespołem tworzysz coś wyjątkowego, daje ogromną satysfakcję.

AKTUALNE OFERTY PRACY

Szkoła Podstawowa

Liceum Ogólnokształcące

W zależności od tego jak szerokie kompetencje i zaangażowanie jesteś nam w stanie zaproponować,
możemy zaoferować Ci pracę w wymiarze od 1/4 do pełnego etatu. 

Jeśli specjalizujesz się w kilku dziedzinach lub posiadasz kompetencje również w innych obszarach niż tu wymienione, to wspólnie zastanowimy się jak mógłbyś je wykorzystać w naszej szkole. Jeśli będziesz dostępny już teraz, możemy zaoferować Ci pracę od zaraz. Jeśli jednak masz w chwili obecnej inne zobowiązania, to wspólnie ustalimy dogodny termin rozpoczęcia pracy.

CZEGO OD CIEBIE POTRZEBUJEMY?

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, wyślij  CV oraz list motywacyjny, w którym napiszesz o sobie i swoich motywach podjęcia pracy w Sparku. Napisz na adres praca@spark.edu.pl

Napisz dlaczego interesuje Cię praca właśnie w Sparku, co chciałbyś wnieść do Sparka, jakie umiejętności i doświadczenie z dotychczas zrealizowanych działań mogą być cenne w działalności i rozwoju Sparka.Bądź autentyczny w swych wypowiedziach. Pisz z serca. Chcemy Cię poznać takim jaka/jaki jesteś. Dołącz również informację jaki jest zakres Twoich formalnych uprawnień nauczania zgodnie z wymogami systemu oświaty. Prosimy Cię także o załączenie w aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Spark Academy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie „RODO” lub „GDPR).

JAK WYGLĄDA PROCES REKRUTACJI?

Jeżeli na podstawie przesłanych przez Ciebie informacji uznamy, że moglibyśmy mieć dla Ciebie ciekawą ofertę, to skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na spotkanie, aby się lepiej poznać.Jeżeli uznamy Cię za właściwą osobę do pracy w Sparku, a Ty uznasz Sparka za właściwe miejsce swej samorealizacji zawodowej, to wspólnie ustalimy następne kroki.

Jeśli na liście poszukiwanych przez nas nauczycieli aktualnie nie ma Twoich specjalizacji, a Ty chciałabyś/chciałbyś pracować w Sparku, to zachęcamy Cię, abyś złożyła/złożył aplikację już teraz. Być może wspólnie znajdziemy obszar do współpracy. Jeżeli jednak okaże się, że w danej chwili nie będziemy mogli zaoferować Ci pracy, to pozostaniemy w kontakcie, gdyż ze względu na rozwój Sparka możemy mieć ofertę dla Ciebie już wkrótce.

JAK WYGLĄDA PRACA W SPARKU?

nauczyciel przedmiotowy

Główną rolą i zadaniem nauczyciela w Sparku jest stworzenie środowiska edukacyjnego sprzyjającego samodzielnemu uczeniu się uczniów, w tym celu nauczyciel:

 • Formułuje cele edukacyjne w formie kompetencji oraz kryteria sukcesu, czyli określa po czym będzie mógł poznać, że uczeń osiągnął cel.

 • Tworzy kontekst dla tematyki zajęć wykorzystując swoje pomysły, tak aby mogły stać się inspiracją dla uczniów.

 • Przygotowuje lub wskazuje materiały, z których uczniowie mogą skorzystać.

 • Prowadzi zajęcia edukacyjne głównie metodami aktywizującymi (np. edukatorium, warsztaty, projekty).

 • Wspiera proces uczenia się z wykorzystaniem oceniania kształtującego, czyli przekazuje uczniom informacje zwrotne, które pomagają im się rozwijać.

 • Tworzy warunki do dokonania oceniania sumującego.

Nauczyciel  jest partnerem dziecka w procesie uczenia się. Buduje z nim relację opartą na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i zaufaniu. Zaciekawia, inspiruje do działania, wspiera gdy widzi taką potrzebę lecz nie zmusza. Daje dobry przykład swoją postawą i działaniem. Dba o rozwój samodzielności uczniów i przejmowanie przez nich odpowiedzialności za własną naukę. Pomaga także zdobywać praktyczne kompetencje, w tym m.in. w zakresie komunikacji oraz współpracy.

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Główną rolą i zadaniem nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Sparku jest stworzenie środowiska edukacyjnego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi, w tym osiąganiu dojrzałości emocjonalnej i społecznej oraz budowaniu poczucia własnej wartości. Nauczyciel zapewnia również dzieciom możliwość uczenia się poprzez doświadczanie, w tym:

 • Organizuje spotkania klasowe w formie kręgów podczas których rozwija i wspiera umiejętności komunikacji i samoregulacji.

 • Planuje zajęcia w oparciu o międzynarodowy program IPC dostosowując go do potrzeb i możliwości dzieci w grupie oraz polskiej podstawy programowej, dbając o interdyscyplinarny charakter edukacji.

 • Organizuje proces uczenia się dzieci wykorzystując ich naturalną ciekawość, tworząc możliwość doświadczania, dociekania, stawiania własnych pytań i szukania na nie odpowiedzi

 • Oddaje uczniom odpowiedzialność za swoje działanie podczas dnia projektowego, co buduje w nich poczucie sprawczości.

 • Udziela informacji zwrotnej zamiast oceny oraz zachęca do formułowania koleżeńskiej informacji zwrotnej.

 • Pracuje z grupą mieszaną wiekowo dzięki czemu wykorzystuje naturalne sytuacje, kiedy m.in. uczniowie uczą się od siebie, dyskutują, organizują debaty, pomagają sobie i wspierają się nawzajem (często to uczeń, a nie nauczyciel, występuje w roli eksperta i pomaga koledze czy koleżance w zadaniu)

 • Przygotowuje materiały edukacyjne dostosowane do indywidualnych predyspozycji ucznia.

Nauczyciel jest partnerem dziecka w procesie uczenia się. Buduje z nim relację opartą na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i zaufaniu. Zaciekawia (ale też sam często jest przez uczniów zaciekawiony), inspiruje (bywając też inspirowanym) do działania, wspiera, gdy widzi taką potrzebę. Do niczego nie zmusza. Daje dobry przykład swoją postawą i działaniem. Daje przestrzeń i czas na rozwój samodzielności uczniów i przejmowanie przez nich odpowiedzialności za swoje działania i emocje. Pomaga także zdobywać praktyczne kompetencje, w tym m.in. w zakresie komunikacji oraz współpracy.

Zajęcia prowadzimy w języku polskim, jednakże język angielski pomocny jest nauczycielowi, by czerpać z międzynarodowych doświadczeń, szkoleń oraz z anglojęzycznej literatury, w tym programu IPC.

Tutor (przewodnik ucznia w rozwoju)

Tutoring w Sparku stanowi jedną z kluczowych form indywidualnej pracy z uczniem. Tutoring służy przede wszystkim rozpoznaniu potencjału młodych ludzi i wspieraniu ich w wykorzystywaniu własnych zasobów w procesie rozwoju. Tutoring wspiera zadanie edukacyjne, które stanowi esencję edukacji Sparka – budowanie samoświadomości ucznia, poczucia sensu i sprawstwa, utrwalanie pozytywnych przekonań na temat siebie i możliwości wpływu na rzeczywistość.

Tutorów rekrutujemy spośród nauczycieli, coachów, pedagogów, psychologów, instruktorów:

 • doświadczonych w pracy jeden na jeden, gotowych stworzyć mocną, prawdziwą relację ze swoim podopiecznym, uczniem starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum;

 • posiadających kompetencje w takich obszarach jak: komunikacja interpersonalna, motywowanie, praca z celem, planowanie, praca projektowa, uczenie uczenia się, rozpoznawanie i rozwijanie kompetencji, praca na wartościach;

 • gotowych rozwijać swoje umiejętności tutoringowe w oparciu o metodykę Sparka, otwartych na ciągłe rozwijanie tej metodyki.

CO OFERUJEMY?

Pracę, gdzie możesz w pełni realizować swe nauczycielskie powołanie

Jesteśmy organizacją niezależną, dzięki czemu możemy samodzielnie, w ramach przepisów prawa, kształtować sposób działania i dobierać metody pracy, które najlepiej służą rozwojowi uczniów. W Sparku każdy nauczyciel ma wpływ na zakres i sposób wykonywania pracy. Twoje dobre pomysły nie będą hamowane przez sztywne procedury lub zbyt sformalizowaną strukturę. Spark zapewnia warunki do rozwoju Twoich inicjatyw, a od Ciebie zależy, jak tę szansę wykorzystasz.

Partnerską atmosferę współpracy

Wszyscy, od stażysty do dyrektora, jesteśmy ze sobą na „Ty”. Cenimy u siebie gotowość do wzajemnej pomocy, również tej wykraczającej poza formalnie wyznaczone obowiązki. Promujemy otwartość komunikacji, dzielenie się wiedzą, i… uśmiech :-). W Sparku szanujemy się nawzajem niezależnie od stanowiska, wieku czy stażu. Każdy ma tu prawo do prezentowania swego zdania i wyrażania konstruktywnej krytyki. Razem tworzymy inspirujący się i wspierający się nawzajem zespół.

Środowisko pracy sprzyjające profesjonalnemu rozwojowi

Praca w innowacyjnej szkole przynosi wiele wyzwań dających szanse do rozwoju zawodowego i osobistego. Nowe sytuacje traktujemy jako sposobność wspólnego znajdowania rozwiązań wnoszących wartość dla zespołu, uczniów i ich rodziców. Jako organizacja oferujemy Ci wsparcie w Twojej ścieżce rozwoju. Zapewniamy, w zależności od Twoich potrzeb: szkolenia, warsztaty, superwizje i coaching. Wzrost Twoich kompetencji będzie przekładał się na możliwość pełnienia coraz bardziej złożonych i odpowiedzialnych ról. Wypracowując nowe rozwiązania korzystamy z inspiracji i wsparcia innowacyjnych szkół z Holandii, Niemiec i USA. Im lepiej będziesz znał język angielski tym łatwiej będzie Ci czerpać z międzynarodowych doświadczeń oraz z anglojęzycznej literatury. W Sparku zapewniamy także warunki do uzyskania awansu zawodowego wg. kryteriów MEN.

Stabilność zatrudnienia

Wiemy jak istotna jest stabilizacja finansowa. Dlatego oferujemy stałą umowę o pracę na cały lub część etatu. Napływające do nas coraz liczniejsze przykłady zmian w systemach edukacji krajów, które są prekursorami światowej edukacji, m.in. Finlandii, Danii, Holandii wskazują, że Spark podąża we właściwym kierunku. Szybko wypełniająca się już trzeci rok z rzędu lista zapisów uczniów do klas pierwszych oraz lista oczekujących na wolne miejsce w Sparku świadczy o wysokim i wciąż rosnącym zainteresowaniu rodziców edukacją oferowaną przez Spark. W pierwszym roku działania przyjęliśmy 60 uczniów. Obecnie liczba ta wzrosła do 130. W roku 2019/2020 uruchamiamy liceum ogólnokształcące. Planujemy, że łącznie w szkole podstawowej i liceum będzie docelowo 300 uczniów.

Motywujące wynagrodzenie

Oferujemy wynagrodzenie adekwatne do prezentowanych przez Ciebie kompetencji i uzyskiwanych rezultatów. Na Twoje wynagrodzenie ma także wpływ to, jaką wartość wnosisz do Zespołu dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz zaangażowaniem, jakie przejawiasz w tym zakresie.

Możliwość zostania ekspertem na forum publicznym

Naszą intencją jest upowszechniać dobre praktyki wypracowywane w Sparku i dlatego zachęcamy naszych nauczycieli do prezentowania swych osiągnięć i dzielenia się doświadczeniami ze Sparka na szerszym forum: na konferencjach dot. edukacji i w czasopismach branżowych dla nauczycieli. Dzielenie się wiedzą daje wiele satysfakcji – poza tym to frajda, widzieć swoje nazwisko w prasie fachowej lub na liście prelegentów.

Możliwość zrealizowania praktyk pedagogicznych pod okiem naszych nauczycieli

Lubimy dzielić się tym, co sprawia, że Spark jest miejscem, gdzie w myśl naszej dewizy, chce się uczyć! Jeżeli jesteś studentem, który chciałby zgłębić tajniki edukacji w grupach łączonych wiekowo, spróbować swoich sił w pracy na międzynarodowych programach oraz poszerzyć swoją wiedzę merytoryczną o nowinki edukacyjne, zapraszamy do kontaktu.
Wyślij list motywacyjny oraz kluczowe informacje dotyczące Twoich praktyk na adres mailowy: amelia.molska@spark.edu.pl, a zaprosimy Cię na rozmowę, żeby porozmawiać o naszej współpracy.

PO CZYM POZNASZ, ŻE JESTEŚ OSOBĄ, KTÓREJ POSZUKUJEMY?

Lubisz pracę z dziećmi i rozumiesz jej charakter:

 • umiesz budować relacje zarówno z dziećmi jak i dorosłymi,

 • masz przekonanie, że uczenie się jest naturalnym procesem rozwoju człowieka,

 • obdarzasz dzieci zaufaniem i wspierasz ich samodzielność.

Przejawiasz pasję w tym co robisz:

 • w Twoich działaniach jest widoczny zapał,

 • stale poszerzasz swoje horyzonty w swych specjalnościach,

 • jesteś dla uczniów inspiracją, potrafisz wzbudzić ich zaangażowanie.

Przejawiasz wolę stałego doskonalenia się:

 • dostrzegasz swoje ograniczenia i potrafisz je przekraczać,

 • chętnie podejmujesz wyzwania, a zmiany traktujesz jako stały element rozwoju,

 • korzystasz z języka angielskiego, aby się uczyć i komunikować.

Dobrze się z Tobą współpracuje:

 • dobrze się czujesz będąc członkiem zespołu, dzieląc się wiedzą,

 • komunikujesz swoje potrzeby nie oceniając i nie naruszając praw innych,

 • wykazujesz samodzielność w działaniu i przejmujesz inicjatywę,

 • wywiązujesz się z przyjętych zobowiązań,

 • bliska jest Ci idea i wartości Spark Academy,

 • jesteś świadomy przeżywanych emocji i ich wpływu na Twoje zachowania,

 • masz poczucie humoru.

Wiemy, że najlepsi fachowcy szukają najciekawszych wyzwań. Konsekwentnie budujemy nasz zespół wybierając zarówno doświadczonych profesjonalistów edukacji, jak i ambitne osoby z potencjałem, pragnące takimi profesjonalistami się stać.

Dla rozpoczynających karierę

Zacznij z nami karierę nauczycielską!

Wejdź w profesjonalny świat edukacji w jednej z najbardziej innowacyjnych szkół w Polsce!

Zaczynając pracę w Spark Academy nie sądziłam, że tak szybko mogę stać się profesjonalnym nauczycielem IPC.
Alicja, koordynatorka IPC, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Dla profesjonalistów

Dołącz do grona naszych ekspertów!

Jako doświadczony nauczyciel pozwól sobie doświadczyć pełnej samorealizacji wdrażając to, co gdzie indziej nie byłoby możliwe!

Profesjonalizm, otwartość na nowe pomysły oraz możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zespole – to najbardziej tu cenię.
Karolina, nauczyciel etyki, wychowawca, tutor

Dla dokonujących zmiany

Wykorzystaj swoje doświadczenie!

Nigdy nie pracowałeś w szkole, lecz jesteś na to gotowy? Wnieś nowe spojrzenie do pracy z dziećmi i młodzieżą!

Czuję ogromną satysfakcję mogąc się dzielić doświadczeniem, które wyniosłem z biznesu.
Boguś, koordynator ds innowacji dydaktycznych

Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów.