EDUKACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EDUKACJA W KLASACH 1-3

W najmłodszych klasach bazujemy na przekonaniu że dziecko swoją przygodę edukacyjna powinno rozpocząć od poznania siebie, swoich predyspozycji i rozwoju wewnętrznych wartości.

Naszym celem jest przede wszystkim wspieranie uczniów w:

 • rozwijaniu ciekawości świata,
 • rozwijaniu poczucia sprawstwa,
 • kształtowaniu odwagi do działania,
 • rozwijaniu umiejętności współpracy,
 • rozwijaniu poczucia własnej wartości.

Dla osiągnięcia tych celów w tej grupie wiekowej wprowadzamy:

 • międzynarodowy program IPC
 • naukę w grupach mieszanych wiekowo
 • ocenianie kształtujące
 • program rozwoju społeczno-emocjonalnego
 • otwartą przestrzeń szkoły i klasy
 • projekty uczniowskie

W młodszych klasach (1-5) pracujemy głównie w oparciu o międzynarodowy program IPC pozwalający na zorganizowanie nauki w taki sposób, aby wszystkie treści były ze sobą powiązane. Dzięki temu uczniowie rozumieją w jaki sposób wiedza z różnych obszarów łączy się ze sobą i jak można wykorzystać ją w praktyce. Takie podejście sprawia, że dzieci widzą sens tego, czego się uczą. Zadania i ćwiczenia w IPC oparte są o najnowsze badania dotyczące funkcjonowania mózgu dziecka i różnych obszarów jego inteligencji. Program IPC obejmuje przedmioty ścisłe, a także historię, geografię, sztukę, informatykę, wychowanie fizyczne, muzykę i rozwijanie świadomości dziecka jako członka społeczności międzynarodowej. Matematyka, podobnie jak język angielski i język polski są częściowo włączone w program IPC i ich nauczanie odbywa się także podczas odrębnych zajęć, co zaspokaja wymogi polskiej podstawy programowej.

Dzieci współpracują w grupach mieszanych wiekowo. Dzięki temu rywalizację zastępuje współpraca, a dzieci wiele uczą się od siebie nawzajem i to zarówno młodsze od starszych, jak i starsze od młodszych. Dzieje się tak, ponieważ gotowość dzieci do rozwinięcia określonych kompetencji ma bardzo indywidualny charakter i nie zawsze jest wprost zależna od wieku. Współpraca dzieci w grupach mieszanych wiekowo pozwala wyeliminować zachowania rywalizacyjne, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i sprzyja rozwojowi kultury wzajemnej życzliwości. W środowisku Sparka dzieci nabierają akceptacji siebie takich jakie są. Nabierają przekonania, że są godne szacunku i są że wartościowymi ludźmi.

Dzieci w Sparku mogą korzystać z przestronnych, przyjaźnie urządzonych przestrzeni, które odbiegają od tradycyjnej konwencji szkolnej klasy, w której uczniowie przypisani są do ławek ustawionych w rzędach. W Sparku dzieci same wybierają sobie najdogodniejsze miejsce pracy. Mogą przemieszczać się niezależnie czy pracują w grupie czy skupiają się na indywidualnych zadaniach. Taka otwarta przestrzeń klasy zachęca do współpracy i dzielenia się wiedzą. Możliwość swobodnego korzystania ze zróżnicowanej przestrzeni inspiruje dzieci do rozwijania samodzielności w organizowaniu własnej pracy.

Wszystkie dzieci na każdym etapie edukacji w Spark Academy objęte są programem rozwoju społeczno-emocjonalnego. Jednym z elementów programu jest uczestnictwo wszystkich dzieci w porannych kręgach, podczas których mogą ćwiczyć umiejętności społeczne. Poprzez codzienną praktykę dzieci uczą się jak efektywnie komunikować się z innymi, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty, jak otwarcie wyrażać swoje potrzeby i intencje, jak poznawać i rozumieć perspektywę drugiej strony i jak wspólnie wypracowywać rozwiązania. W przypadku powstania sporów sporów i konfliktów do ich rozwiązywania stosujemy mediacje, gdzie rolą wspierającego dorosłego jest bycie mediatorem, a nie sędzią. Najważniejszym darem, jaki możemy dać naszym uczniom jest autentyczna sympatia i szacunek. Poczucie, że jesteśmy z nimi. Po ich stronie. W ten sposób udzielamy młodym ludziom wsparcia w budowaniu poczucia ich własnej wartości oraz kształtowania szacunku do siebie i innych.

Istotną częścią edukacji Sparka są indywidualne i zespołowe projekty mające przynieść realny efekt. Ideą tych przedsięwzięć jest, obok budowania u młodych ludzi pewności siebie i otwartości na nowe wyzwania, także wykształcenie kompetencji organizacyjnych i społecznych oraz rozwój własnych pasji. Każdy uczeń może w szkole zrealizować zaproponowane przez siebie przedsięwzięcie. Mogą to być projekty artystyczne, naukowe, techniczne lub społeczne.

Zapewniamy uczniom pomoc organizacyjną i techniczną przy realizacji tych projektów, począwszy od planowania przedsięwzięcia, aż po wyciągnięcie wniosków z uzyskanych rezultatów. Zachęcamy naszych podopiecznych, aby wsłuchiwali się we własny, wewnętrzny głos i według niego działali. Umożliwiamy im przejmowanie inicjatywy, aby zyskiwali przekonanie o swojej sile sprawczej i samodzielności.

W klasach 1-3 nie stawiamy stopni, ani ich substytutów w postaci słoneczek i chmurek. Stosujemy bieżące ocenianie kształtujące oraz semestralną i końcową ocenę opisową.

Dzieci kończące rok szkolny otrzymują świadectwo Spark Academy, którego częścią jest państwowe świadectwo zgodnie z wymogami MEN.

EDUKACJA W KLASACH 4-5

Na półmetku szkoły podstawowej skupiamy się aby dzieci w sposób łagodny przeszły z edukacji zintegrowanej do dziedzinowej (przedmiotowej).

Naszym celem jest w tym momencie przede wszystkim wspieranie uczniów w:

 • utrzymaniu zintegrowanego obrazu świata (niepodzielonego na przedmioty),
 • zainicjowaniu samodzielnej pracy z celami edukacyjnymi,
 • rozwijaniu motywacji do twórczego działania i własnego rozwoju,
 • umacnianiu poczucia własnej wartości,
 • dalszym rozwijaniu umiejętności współpracy.

Dla osiągnięcia tych celów w tej grupie wiekowej kontynuujemy wprowadzone wcześniej:

 • projekty uczniowskie
 • międzynarodowy program IPC
 • naukę w grupach mieszanych wiekowo w ok. 50% zajęć
 • ocenianie kształtujące
 • program rozwoju społeczno-emocjonalnego
 • otwartą przestrzeń szkoły i klasy
 • projekty uczniowskie

Ponadto wprowadzamy

 • pracę z celami edukacyjnymi
 • wspomaganie procesu uczenie się systemem Sparkling
 • zajęcia przedmiotowe wykraczające poza program IPC

Uczniowie Sparka począwszy od 4 klasy korzystają z indywidualnych notebooków. Dzięki temu mają dostęp do naszego elektronicznego środowiska wspierającego uczenie się. Centralnym elementem tego środowiska jest system Sparkling umożliwiający uczniom planowanie swoich aktywności oraz monitorowanie postępów w osiąganiu celów edukacyjnych. Dzięki temu każdy uczeń wie, jakie cele już osiągnął, a jakie pozostały przed nim do zrealizowania. Sparkling zawiera także odnośniki do materiałów edukacyjnych potrzebnych uczniom do nauki – video, audio, dokumentów tekstowych, grafik lub konkretnych miejsc w podręcznikach, a także do internetowych systemów samodzielnej nauki, takich jak np. Khan Academy. Elektroniczne środowisko ułatwia ponadto prowadzenie nauczycielom odwróconego nauczania, które pozwala efektywniej wykorzystać czas spędzany przez uczniów w szkole i eliminuje klasyczne zadania domowe.

W Sparku nie stawiamy stopni. Bieżące wystawianie stopni zastępujemy ocenianiem kształtującym, które pomaga dzieciom się uczyć. Ocenianie to polega na udzielaniu uczniowi bieżącej informacji zwrotnej, o tym co wykonał poprawnie, a co nie i w jaki sposób może uzyskać oczekiwany efekt. Na zakończenie roku szkolnego jesteśmy zobowiązani wystawić ocenę liczbową z przedmiotów wskazanych przez MEN. Nie jesteśmy zwolennikami wystawiania tych ocen. Przyjęte przez nas w tym zakresie rozwiązanie uzależnia końcową ocenę od osiągniętych przez ucznia celów edukacyjnych i eliminuje subiektywny wpływ nauczyciela na tę ocenę.

Dzieci kończące rok szkolny otrzymują świadectwo Spark Academy, którego częścią jest państwowe świadectwo zgodnie z wymogami MEN.

EDUKACJA W KLASACH 6-8

W najstarszych klasach kładziemy nacisk na rozwój w dzieciach samodzielności oraz dojrzałej współpracy w otaczającym je świecie.

Naszym celem jest przede wszystkim wspieranie uczniów w:

 • samodzielnym uczeniu się,
 • samodzielności w zarządzaniu swoim rozwojem,
 • doskonaleniu umiejętności współpracy,
 • umacnianiu poczucia własnej wartości.

Dla osiągnięcia tych celów w tej grupie wiekowej kontynuujemy wprowadzone wcześniej:

 • pracę z celami edukacyjnymi,
 • ocenianie kształtujące,
 • wspomaganie procesu uczenie się systemem Sparkling,
 • naukę w grupach mieszanych wiekowo w ok. 50% zajęć,
 • program rozwoju społeczno-emocjonalnego,
 • otwartą przestrzeń szkoły i klasy,
 • projekty uczniowskie.

Ponadto wprowadzamy

 • Tutoring, (wszystkie trzy punkty przekierowują do tekstów poniżej)
 • edukatoria
 • Warsztaty

W starszych klasach (6-8) tradycyjne lekcje zastępujemy procesem edukacyjnym, który sprzyja rozwojowi samodzielności młodzieży – ustalania swoich celów edukacyjnych, planowania aktywności, samodzielnego uczenia się. W procesie tym wykorzystujemy tutoring, edukatoria i warsztaty oraz systemy informatyczne wspomagające uczenie się. Nabywane w tym procesie umiejętności nasi uczniowie mogą wykorzystywać do samodzielnego planowania swojego rozwoju na kolejnych etapach edukacji.

Tutoring w Sparku stanowi jedną z kluczowych form indywidualnej pracy z uczniem – służy przede wszystkim rozpoznaniu potencjału młodych ludzi i wspieraniu ich w wykorzystywaniu własnych predyspozycji w procesie rozwoju. Tutoring wspiera zadanie edukacyjne, które stanowi esencję koncepcji Sparka – budowanie samoświadomości ucznia, poczucia sensu i sprawstwa, utrwalanie pozytywnych przekonań na temat siebie i możliwości wpływu na rzeczywistość. Podczas indywidualnych spotkań z tutorem uczeń otrzymuje wsparcie w planowaniu i osiąganiu swoich celów edukacyjnych i osobistych. Jest zachęcane do poddawania refleksji własnych odczuć i zachowań oraz włączania nowych kompetencji do swojego indywidualnego planu rozwoju.

Podczas edukatoriów uczniowie uczą się samodzielnie – indywidualnie lub w małych grupach. Cały czas mają do dyspozycji nauczyciela służącego indywidualną pomocą dla każdego z potrzebujących jego wsparcia. Uczniowie wybierają cele edukacyjne, które chcą podczas danego edukatorium osiągnąć i korzystając z materiałów przygotowanych wcześniej przez nauczyciela rozwijają swoje umiejętności i uzyskują potrzebną im wiedzę. Mogą korzystać także z pomocy innych uczniów oraz z własnych materiałów edukacyjnych. Nauka podczas edukatorium umożliwia każdemu uczniowi uczyć się w indywidualnym tempie i w sposób, który mu najbardziej odpowiada.
Warsztaty mogą mieć zróżnicowane formy i służą z jednej strony inspirowaniu uczniów, budzeniu w nich zainteresowania przedstawionym zagadnieniem, a z drugiej rozwijaniu umiejętności do których niezbędne jest współdziałanie z innymi uczniami. Podczas warsztatów uczniowie mogą wraz z nauczycielem przeprowadzać eksperymenty, badania lub doświadczenia w zakresie nauk przyrodniczych – chemii, fizyki. Mogą prowadzić dyskusję, debatę lub wypracowywać rozwiązania zadań problemowych w zespołach. Warsztaty i edukatoria to tzw. aktywizujące metody nauczania, podczas których uczniowie cały czas pozostają aktywni i dzięki temu uczą się najefektywniej.

Widzimy, że współczesny świat wymaga nie tyle posiadania encyklopedycznej wiedzy, co umiejętności kojarzenia faktów, łączenia często odległych dziedzin i znajdowania rozwiązań. Dlatego w Sparku większą wagę przywiązujemy do nabycia umiejętności oraz zrozumienia zjawisk i związków przyczynowo-skutkowych, niż suchego wykucia faktów. Jednocześnie rozumiemy, że w polskim systemie edukacji występują egzaminy, których rezultaty stworzą naszym absolwentom późniejsze możliwości wyboru – liceum, czy studiów. Dlatego w roku poprzedzającym te egzaminy przykładamy istotną uwagę do rozwinięcia umiejętności ich zdawania, by naszym absolwentom pomóc otworzyć drzwi do dalszej edukacji.

Dzieci kończące rok szkolny otrzymują świadectwo Spark Academy, którego częścią jest państwowe świadectwo zgodnie z wymogami MEN.

Edukacja w Spark Academy

to spójny proces wspierający całościowy, w tym akademicki, rozwój dziecka.

Naszym dążeniem jest, aby młody człowiek kończył szkołę jako harmonijna osobowość, mając rozwinięte kompetencje w zgodzie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Uważamy, że dobra edukacja to taka, która umożliwia dziecku całościowy, zrównoważony rozwój, obejmujący:

 • zrozumienie, jak działa otaczający świat,
 • poznanie siebie po to, aby kierować swoim życiem,
 • rozwinięcie umiejętności budowania relacji z ludźmi,
 • wykształcenie własnej sprawczości i przedsiębiorczej postawy.

Powszechny w Polsce model masowej edukacji zastępujemy edukacją spersonalizowaną, która uwzględnia indywidualne potrzeby i predyspozycje każdego ucznia, jego wewnętrzną motywację i stopniowe przejmowanie odpowiedzialności za własną edukację.

Zobacz, jak wyglądają nasze zajęcia