Menu Zamknij

– POLITYKA PRYWATNOŚCI –

1. Administratorem danych osobowych placówek szkolnych Spark Academy Szkoła Podstawowa i Spark academy Liceum Ogólnokształcące  jest Fundacja Spark Academy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Czesława Miłosza 3 (dalej „Spark Academy”).

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych u Administratora pełni Prezes Rady Fundacji Spark Academy (kontakt email: inspektor.odo@spark.edu.pl).

3. Spark Academy przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług edukacyjnych świadczonych w oparciu o informacje podane w formularzach on-line oraz o podpisaną umowę wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych co jest niezbędne do wykonania umowy. Dane te Spark Academy będzie przetwarzać do czasu realizowania umowy o świadczenie usług edukacyjnych, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z  późn zm.) tj. art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie „RODO” lub „GDPR).

5. Spark Academy realizując cele, dla których został powołany, gromadzi poniższe dane osobowe:

Dane użytkowników strony internetowej

Na stronie internetowejhttps://www.spark.edu.pl wykorzystywane są pliki cookies, które pozwalają Spark Academy na uzyskiwanie danych o użytkowniku strony (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te zbierane są automatycznie i mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji treści naszej strony internetowej.

Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców, przez firmy badawcze i statystyczne oraz przez firmy świadczące nam usługi hostingowe. Użytkownik może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej określić, czy wyraża zgodę na zapisywania plików cookies przez tę przeglądarkę.

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony internetowej nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z jej pełnej funkcjonalności, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

Na stronie internetowej https://www.spark.edu.pl mogą pojawiać się  odnośniki do innych treści oraz stron internetowych. Spark Academy informuje, że po przejściu na te strony, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron. Dane gromadzone przez te podmioty podlegają politykom prywatności przyjętym przez te podmioty.

Dane rodziców lub opiekunów prawnych zgłaszających udział w spotkaniu informacyjnym

Każdy zainteresowany ofertą Spark Academy ma możliwość uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym. Zgłoszenie udziału w spotkaniu jest przesyłane za pomocą formularza on- line zamieszczonego na stronie https://spark.edu.pl/spark-rekrutacja.

W zgłoszeniu podawane są dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia rejestracji na spotkanie oraz do kontaktu w przypadku zaistniałej potrzeby w zakresie zmiany terminu lub godziny spotkania. Podane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby spotkania informacyjnego i zainteresowany wyraża zgodę na ich przetwarzanie.  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w spotkaniu.

Dane osobowe podawane we wniosku o przyjęcie do szkół: Spark Academy Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Spark Academy Liceum Ogólnokształcące

Rodzic lub opiekun prawny wypełnia  wniosek on-line w celu zgłoszenia dziecka do szkoły Spark Academy. Wniosek on-line jest udostępniony na stronie https://spark.edu.pl/spark-rekrutacja. Podane we wniosku dane osobowe dziecka i rodzica są niezbędne dla realizacji celów związanych z działalnością szkoły oraz wymagane dla przygotowania umowy o świadczenie usług. Przetwarzanie danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba fizyczna ( art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)

6. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe Spark Academy gromadzi lub przetwarza, niezależnie od źródła ich pozyskania ma prawo do:

  • do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane,
  • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli według niej, jej dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych Spark Academy nie będzie przetwarzać tych danych.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku Spark Academy zaprzestanie przetwarzania, o ile nie będzie innych podstaw do przetwarzania tych danych.
  • do przenoszenia danych do innego podmiotu na podstawie pisemnej prośby,
  • cofnięcia udzielonej zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie za pomocą adresu kontaktowego email: inspektor.odo@spark.edu.pl. Od momentu otrzymania informacji o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych  Spark Academy nie będzie ich przetwarzał.
  • żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) ze wszystkich miejsc przetwarzania danych w Spark Academy. Prośba o trwałe usunięcie danych osobowych powinna być wysłana na adres email: inspektor.odo@spark.edu.pl.
  • wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jej praw związanych z ochroną danych osobowych.

7. Spark Academy może przekazywać dane osobowe innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu realizacji  zadań związanych z działalnością szkoły. Powierzenie danych osobowych odbywa się na podstawie stosownej umowy, której zapisy gwarantują ochronę danych.

8. Spark Academy przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Spark Academy stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. Wszelkie pytanie w  sprawie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych należy kierować pod adres: email inspektor.odo@spark.edu.pl

10. Spark Academy zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając ze strony internetowej https://www.spark.edu.pl użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.